Politika zasebnosti

Kmetija Jakončič spoštuje vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679, veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov, Politika zasebnosti naše spletne strani). Na spletni strani  izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki, kot je zapisano v nadaljevanju.

Pomen izrazov
Lastnik in upravljavec spletne strani www.jakoncic.eu  je kmetija Jakončič (Family Winery Jakončič, Kozana 5, 5212 Dobrovo v Brdih). V tem besedilu se večkrat pojavlja v prvi osebi množine (mi, nas, naše …).

Ker obdelava osebnih podatkov pri upravljavcu ne zajema rednega in sistematičnega obsežnega spremljanja posameznikov in ker upravljavec ne obdeluje posebnih vrst osebnih podatkov in/ali podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški, upravljavec ne bo imenoval posebne pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

Obiskovalec ali uporabnik spletne strani www.jakoncic.eu je vsaka oseba, ki obišče omenjeno spletno stran. V besedilu je obiskovalec večkrat nagovorjen v drugi osebi ednine ali množine (ti, tvoje, vi, vaše …).

Obdelovalec podatkov je družba Kodnes.

Katere podatke zbiramo?
Ko se prijavite na naše e-novice ali izpolnite kontaktni obrazec, v sistem vnesete svoje ime in priimek, e-poštni naslov, podatke o podjetju –  skratka podatke, ki omogočajo morebitno nadaljnjo komunikacijo.

S kakšnim namenom zbiramo osebne podatke?
Namen zbiranja poslovnih podatkov na spletni strani www.jakoncic.eu je poslovne narave, in sicer se z izpolnitvijo obrazca “Postanie član / Become a member” pridružite skupini članov ljubiteljev naših vin. S tem nam dovolite, da vam periodično pošiljamo e-poštna sporočila (e-novice). Vaše podatke zbiramo na podlagi vaše izrecne privolitve, v skladu s smernicami evropske direktive GDPR. Od e-novic se lahko kadarkoli odjavite.

Vsi zbrani podatki se zbirajo z namenom ažurnega obveščanja ljubteljev naših vin ali za odgovor na vaše morebitno povpraševanje. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje (zakoniti interes). Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

Rok hrambe osebnih podatkov
Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave bomo vaše osebne podatke izbrisali iz vseh evidenc.

Kako varujemo vaše osebne podatke
Vedno posredujemo zgolj vsebine in informacije. Nikoli ne zahtevamo številke kreditnih kartic ali drugih podatkov, ki bi lahko bili zlorabljeni s strani spletnih kriminalcev.

Spletna stran www.jakoncic.eu gostuje na varnem spletnem strežniku in je podvržena rednim varnostnim pregledom (malware scanning). Vaše osebne podatke uporabljamo izključno za namen prejema naših e-novic in jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam, razen partnerjem, ki nam pomagajo vzdrževati spletno stran in ki so zavezani varovati osebne podatke pod istimi pogoji kot to velja za našo kmetijo.

V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

Vaše pravice:
V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov vam zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov:
– dostop do svojih osebnih podatkov,
– posodobitev oz. popravek svojih osebnih podatkov,
– izbris svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo,
– zahtevate, da prenehamo uporabljati vaše podatke oz. omejite njihovo obdelavo,
– zahtevate, da se podatki v strojno berljivi obliki prenesejo k drugemu upravljavcu,
– ugovarjate obdelavi osebnih podatkov,
– se odjavite od e-novic naše družbe. Če želite storiti karkoli od zgoraj navedena, nas o tem obvestite preko elektronske pošte info@jakoncic.eu Vašo zahtevo bomo skrbno preučili in vam podali odgovor v roku 30 dni od prejete zahteve.

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti po lastni presoji in po potrebi kadarkoli spremenimo in prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Uporaba piškotkov

– Kaj so piškotki?
So tekstovne datoteke, ki omogočajo, da ob ponovnem obisku na spletno stran ohranite nastavitve, ki ste jih že uporabili (npr. enkratna prijava brez vnovičnega vnašanja uporabniškega imena in gesla). Piškotke uporablja večina spletnih mest. S tem stran ponuja boljšo uporabniško izkušnjo, prav tako pa s pomočjo pridobljenih statističnih podatkov, ponujamo boljšo in bolj relevantno vsebino.

Za večjo preglednost uporabe piškotkov, ki jih potrdite, smo te zapisali v tabelo, dodali jasen namen in trajanje. Pri tem upoštevamo zakon in predpise, predvsem Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1).

– Kaj so nujni piškotki?
To so tisti piškotki, ki se morajo prenesti, da lahko stran pravilno deluje in da ima uporabnik čim boljšo uporabniško izkušnjo. Prvi so piškotki, ki omogočajo pravilno funkcionalnost in delovanje strani (npr. PHPSESSID). Omogočajo zagotavljanje varnosti in učinkovitost. Drugi so piškotki (npr. wordpress_HASH), ki zagotavljajo storitev, ki jo uporabniki izrecno zahtevajo, to je prijava in registracija.

IME PIŠKOTKA NAMEN TRAJANJE
PHPSESSID Piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami. Seja
wordpress_HASH Piškotek vsebuje podatke o avtentikaciji uporabnika, uporablja pa se v administrativnem vmesniku znotraj sistema za upravljanje z vsebinami. Seja
wordpress_logged_in_HASH Piškotek vsebuje podatke o avtentikaciji uporabnika, uporablja pa se v administrativnem vmesniku znotraj sistema za upravljanje z vsebinami. Seja
WordPress_cookie Piškotek služi preveranju, ali brskalnik lahko sprejme piškotke ali ne. Seja

– Piškotki, za katere potrebujemo vaše izrecno dovoljenje
To so tisti, ki nam pomagajo, da stran posodabljamo, ponujamo relevantne in uporabne informacije ter vam omogočamo uporabo naše spletne strani v povezavi z družbenimi omrežji. Prvi so piškotki vezani na spremljanje statistike. Statistika, ki jo pridobimo, ni vezana na IP računalnika in se zbira anonimno. Z njo lahko izboljšamo vsebine na spletni strani in pridobimo statistične informacije, ki omogočajo, da spletno stran prilagodimo vašim potrebam. Statistiko uporabljamo le za lastne namene. Drugi piškotki so vezani na oglaševanje. Te zbiramo za lastno statistiko in za tretjo stran. Tretji piškotki so piškotki vezani na vtičnike družbenih omrežij, npr. Facebook Like okno.

Ime piškotka Opis Trajanje
Piškotki za namen analiziranja prometa (Google Analytics) utma Statistika ogledov spletne strani. Podatke, ki jih pridobimo, Google ne uporablja za svoje namene. 2 leti
utmb 30 minut
utmc Do zaprtja brskalnika
utmz 6 mesecev
Piškotki vezani na vtičnike družbenih omrežij, kadar so ti uporabljeni kot sledilni piškotki fbm Piškotki, uporabljeni pri Facebook Like oknu. 2 leti
fbsr

 

Kontakt
V kolikor želite dodatna pojasnila v zvezi s Politiko zasebnosti nam lahko pišete na info@jakoncic.eu

Kozana, 21. 2. 2023

Privacy policy

Kmetija Jakončič respects your privacy and we will carefully protect your personal data in accordance with the legislation governing the protection of personal data (EU Regulation 2016/679, the applicable law on the protection of personal data, the Privacy Policy of our website). We implement all activities on our website to protect and ethically handle your personal data as set out below.

Meaning of terms
The owner and operator of the website www.jakoncic.eu is the Jakončič Farm (Family Winery Jakončič, Kozana 5, 5212 Dobrovo v Brdi). In this text, it is repeatedly referred to in the first person plural (we, us, our …).

Since the processing of personal data by the controller does not involve regular and systematic large-scale monitoring of individuals and since the controller does not process special categories of personal data and/or data relating to criminal convictions and offences, the controller will not appoint a specific Data Protection Officer.

A visitor or user of the website www.jakoncic.eu is any person who visits the website. In the text, the visitor is repeatedly addressed in the second person singular or plural (you, your, you’re, yours, etc.).

The data processor is Kodnes .

What data do we collect?
When you sign up to our newsletter or fill in the contact form, you enter your name, email address, company details – in short, the data that enables any further communication.

For what purpose do we collect personal data?
The purpose of collecting business data on the www.jakoncic.eu website is of a business nature, namely by filling in the form “Become a member” you join the group of members of our wine lovers. By doing so, you give us permission to send you periodic emails (newsletters). We collect your data on the basis of your explicit consent, in accordance with the guidelines of the European GDPR directive. You can unsubscribe from the newsletter at any time.

All the data collected is collected in order to keep our wine lovers up to date or to respond to any enquiries you may have. As the processing of this information is necessary for the performance of the service itself, the processing of this data may already be carried out on the basis that you are entering into a contractual relationship with us (legitimate interest). If you do not wish to provide us with this data, we cannot send you an offer or enter into a contract with you.

Retention period of personal data
The personal data provided will be stored and used only for as long as necessary to achieve the purpose for which it was processed. After the purpose of processing has been fulfilled, we will delete your personal data from all records.

How we protect your personal data
We only ever provide content and information. We never ask for credit card numbers or other information that could be misused by cyber criminals.

The www.jakoncic.eu website is hosted on a secure web server and is subject to regular security checks (malware scanning). We use your personal data solely for the purpose of receiving our newsletters and do not market it or pass it on to third parties, except to partners who help us maintain the website and who are obliged to protect personal data under the same conditions as our farm.

In exceptional cases, we may, in accordance with the law, disclose your personal data to state and security authorities, should they make an official request for the disclosure of personal data.

Your rights:
In accordance with the General Data Protection Regulation, we provide you with the following rights in relation to the protection of your personal data:
– Access to your personal data,
– update or rectify your personal data,
– deletion of your personal data that we hold,
– request that we stop using your data or restrict its processing,
– request that your data is transferred in machine-readable form to another controller,
– object to the processing of your personal data,
– unsubscribe from our company’s newsletter. If you wish to do any of the above, please notify us by email to info@jakoncic.eu We will consider your request carefully and provide you with a response within 30 days of receiving your request.

We reserve the right to amend and adapt this Privacy Policy to the actual situation and legislation in the field of personal data protection at any time at our sole discretion and if necessary. For this reason, we ask you to check the current version before each transfer of personal data so that you are aware of any changes and amendments.

Use of cookies

– What are cookies?
They are text files that allow you to keep the settings you have already used when you return to a website (e.g. log in once without re-entering your username and password). Cookies are used by most websites. This helps us to offer a better user experience and, by using the statistics we obtain, to provide better and more relevant content.

To make the use of cookies more transparent, we have written them down in a table, adding a clear purpose and duration. In doing so, we comply with the law and regulations, in particular the Electronic Communications Act (Official Gazette No. 109/2012; hereinafter referred to as ZEKom-1).

What are essential cookies?
These are those cookies that must be transmitted in order for the website to function properly and for the user to have the best possible user experience. The first are cookies that enable the correct functionality and operation of the site (e.g. PHPSESSID). They enable security and performance to be ensured. The second are cookies (e.g. wordpress_HASH) that provide a service that users explicitly request, i.e. login and registration.

Cookie name Description Duration
PHPSESSID CMS session information cookie Session
wordpress_HASH Cookie for administration area access and authorization Session
wordpress_logged_in_HASH Cookie that stores information about logged in users Session
WordPress_cookie Cookie that checks if browser supports cookies or not Session

Cookies for which we need your explicit permission
These are those that help us to keep the site up to date, provide relevant and useful information and enable you to use our website in conjunction with social networks. The first are cookies related to the monitoring of statistics. The statistics we obtain are not linked to the IP of your computer and are collected anonymously. It can be used to improve the content on the website and to obtain statistical information that allows us to tailor the website to your needs. We use the statistics for our own purposes only. Other cookies are related to advertising. We collect these for our own statistics and for a third party. Third cookies are cookies linked to social network plugins, e.g. Facebook Like window.

Cookie name Description Duration
Website traffice analysis (Google Analytics) utma Website statistics cookies, owned by Google Inc. / Alphabet Inc. 2 years
utmb 30 minutes
utmc Session cookies
utmz 6 months
Social media cookies (Facebook) fbm Cookies that are owned by Meta Inc. 2 years / session
fbsr

 

Contact
If you would like further clarification regarding this Privacy Policy, please contact us at info@jakoncic.eu

Kozana, 21 Feb 2023

Become a member